Opći uvjeti upotrebe internet stranica www.status-trgovina.hr i www.status.si

Sadržaji i fotografije objavljene na www.status-trgovina.hr i www.status.si su vlasništvo poduzeća Status d.o.o. Metlika i mogu se koristiti samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu moraju sačuvati i sva navedena upozorenja o autorskim i drugim pravima. Ne smiju se kopirati, umnožavati ili na neki drugi način distribuirati bez izričite dozvole poduzeća Status d.o.o. Metlika.

Status zadržava pravo izmjene sadržaja objavljenih na internet stranici www.status-trgovina.hr i www.status.si bez prethodne najave. Status će učiniti sve da informacije na stranici budu točne, a podaci ažurni, iako korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.

Na internet stranicama www.status-trgovina.hr i www.status.si su objavljeni linkovi na internet stranice drugih poduzeća i institucija. Nad sadržajima tih internet stranica Status nema nadzora, stoga za te sadržaje ne preuzima odgovornost.

Na određenim mjestima internet stranica www.status-trgovina.hr i www.status.si će Status d.o.o. Metlika sakupiti osobne podatke korisnika (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa), o čemu će korisnik biti obavješten i moći će te podatke prostovoljno posredovati. Svi osobni podaci koje korisnici prosljeđuju koristiti će se isključivo za namjenu za koju su i posredovani. Status jamči da podatke neće ustupiti trećim osobama ili ih bilo kako drugačije zloupotrijebiti.

COOKIES/ KOLAČIĆI

su male datoteke koje vas traže dopuštenje da se smjeste na vaš tvrdi disk. Jednom kad ih prihvatite, datoteka se smješta na vaš tvrdi disk te pomaže analizirati web promet ili vas obavještava o posjetima određenim web stranicama. Cookies omogućuju web aplikacijama da odgovoraju na vaše individualne potrebe. Web aplikacija može prilagoditi svoje djelovanje vašim potrebama i željama tako da prikuplja i pamti podatke o vašim interesima i navikama.

Predugovorna obavijest

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica  www.status-trgovina.hr i www.status.si i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Opći uvjeti upotrebe, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA

istaknute na Internet stranicama, reklamama i u katalozima izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

TROŠKOVI DOSTAVE

priopćavaju se prilikom naručivanja i ovise o dostavnoj službi koja će biti izabrana i sukladno tome se naplaćuju. Status - izvorna kućna pomagala d.o.o. Karlovac zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem: Iznos računa podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa. Dostava se vrši putem GLS dostavne službe. Cijena dostave iznosi 30 kn za područje cijele Hrvatske, neovisno o mjestu isporuke.

ISPORUKA PROIZVODA

Naručene artikle isporučujemo putem GLS dostavne službe. Isporuka će uslijediti u roku 8 dana od dana narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti dužni smo kupca obavijestiti pisanim, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

REKLAMACIJE PROIZVODA

se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu reklamacijskog odjela i servisnog centra: STATUS - izvorna kućna pomagala d.o.o. Karlovac, Smičiklasova 5c, 47000 Karlovac ili nas kontaktirajte na broj telefona 047 421 246.

IZJAVA O JAMSTVU I SERVISNI UVJETI

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupac za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak . Ostali načini podnošenja prigovora:

Na adresu: STATUS - izvorna kućna pomagala d.o.o. Karlovac, Smičiklasova 5c, 47000 Karlovac Na e-mail adresu: info@status-trgovina.hr Na fax broj: 047 421 246 ili podnijeti u poslovnim prostorijama na adresi Smičiklasova 5c, 47000 Karlovac. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača. Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja. Status - izvorna kućna pomagala d.o.o. Karlovac zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA (ARPS)

15. veljače 2016 EU je uspostavila internetske stranice, na kojima možete rješavati sporove vezane uz online kupnju. Podnositi možete pritužbe u vezi s robom ili uslugom koju ste kupili na internetu te pronaći neutralnu treću stranu ("tijelo za rješavanje sporova") koja može rješavati spor. Navedena tijela za rješavanje sporova provjerena su kako bi se jamčilo da zadovoljavaju europske standarde te da su registrirana pri nacionalnim tijelima.

Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudsko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u EU u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.
Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dvije strane s ciljem rješavanja problema.
Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko interneta.